Het proces

Wij willen u als (direct) omwonende, mogelijk koper of gewoon geïnteresseerde betrekken bij het tot stand komen van een plan en de inrichting van het openbaar gebied. Dat doen wij door uw mening te vragen en u mee te nemen in het proces. Dat te doorlopen proces bestaat uit een aantal stappen, globaal verbeeld in onderstaande punten. Stap 1 betrof het opstellen en afronden van de anterieure overeenkomst met de gemeente Gooise Meren en Ten Brinke. Dit houdt in dat de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Gooise Meren en Ten Brinke is afgerond. Daarin staan de afspraken en uitgangspunten voor  de ontwikkeling van deze locatie (categorieën woningen, stedenbouwkundige randvoorwaarden, openbare ruimte e.d.).

In de volgende fase nemen wij u als buurt, koper of geïnteresseerde mee in het proces en betrekken u bij de uitwerking van het plan en de inrichting van het openbaar gebied. Graag horen wij van u wat u vindt van de eerste schetsplannen? Heeft u op- en/of aanmerkingen, wensen, suggesties e.d.? Via de contactpagina kunt u uw opmerkingen, wensen en suggesties aan ons doorgeven. Tevens kunt u uw gegevens achterlaten wanneer u op de hoogte wilt blijven van dit plan. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 16 april 2021. Hierna zullen wij de binnen gekomen reacties evalueren en beoordelen of, en op welke manier ze te verwerken zijn in de ontwikkelplannen.

Vervolg
Vervolgens zal de gemeente Gooise Meren de te doorlopen bestemmingsplan-procedure formeel opstarten. Het ontwerpbestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd en hier kunnen zienswijzen op worden ingediend. Dit kan een bezwaar op het plan zijn, maar ook een compliment. Na de ter inzagelegging, worden alle zienswijzen verwerkt en neemt het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een besluit over het plan.

Op basis van het nieuwe bestemmingsplan worden de vergunningen voor de sloop van de huidige opstallen, de bouw van de woningen en de aanleg van de openbare ruimte aangevraagd. De verkoop wordt zo snel mogelijk opgestart. Na verlening van de vergunningen wordt gestart met de realisatie van de plannen. De daadwerkelijke uitvoering van de bouwwerkzaamheden wordt met de omgeving afgestemd. Denk hierbij aan de routing van het bouwverkeer, de planning en de veiligheid. Informatie van de gemeente Gooise Meren over dit project kunt u te zijner tijd vinden op de website van de gemeente